Výrobky

Zápisy do triedy I, do 9. septembra

Zápisy do triedy I, do 9. septembra

Aj keď niektoré školy od začiatku leta oznámili, že miesta v prvej triede boli obsadené a nedostali žiadosti rodičov, ministerstvo školstva informuje, že zákon jasne stanovuje, že zápis je možné vykonať až do začiatku školského roka, a to najneskôr do 9 rokov. septembra.

Aj keď niektoré školy od začiatku leta oznámili, že miesta v prvej triede boli obsadené a nedostali žiadosti rodičov, ministerstvo školstva informuje, že zákon jasne stanovuje, že zápis je možné vykonať až do začiatku školského roka, a to najneskôr do 9 rokov. septembra.
Školy museli do 11. mája oznámiť počet tried, ktoré sa budú konať v školskom roku 2005-2006, aby ministerstvo vedelo, aké prostriedky, koľko učebníc na ich distribúciu.
Podľa platných predpisov je povinné vzdelávanie desať tried, prístup k povinnému štúdiu je zaručený. Riaditeľ školy nemôže odmietnuť zápis dieťaťa s bydliskom v okruhu školy do prvej triedy, pokiaľ sú k dispozícii miesta.


Akékoľvek odchýlky od tohto pravidla je možné oznámiť ministerstvu školstva a výskumu na ulici G-ral Berthelot č. 28-30, sektor 1, Bukurešť alebo telefonicky: 313,28. 26.